تبلیغات
مدیریت امداد - یادگیری در مورد حوادث طبیعی

یادگیری در مورد حوادث طبیعی

 

یادگیری در مورد حوادث طبیعی

         گام 1 : مشخص کردن حادثه (0)

             معلم قبل از شروع پروژه حادثه را مشخص می نماید

         گام 2: حادثه قبلی رخ داده در مکان (5)

         گام 3:  تدابیر وفعالیت هایی که برای کاهش خسارات ناشی از حادثه اندیشیده شده است .( به طور فردی یا در سطح خانه و اجتماع )(2)

        ساعت های مورد نیاز در این گام برای جمعبندی اطلاعاتی است که دانش آموزان و معلمین از مصاحبه ها و تحقیقات جمع آوری کرده اند و شامل ساعت های لازم برای مصاحبه با اعضای خانواه یا جامعه نیست.

تولید نقشه امنیت در برابر حوادث

         گام 1:  بررسی محیط طبیعی (5/0)

         گام 1 و 2 همزمان اجرا می شوند.

         گام 2: بررسی محیط ساخته شده ( 5/0)

         گام 1 و 2 همزمان اجرا می شوند.

گام 3: بررسی منابع انسانی و مادی (1)

        گام 4: بررسی خسارات احتمالی به ساختمان ، خانه ها و تاسیسات(2)

         گام5:  عملیات در هنگام و پس از حادثه ( 1)

         گام 6:  مسائل ومشکلات درهنگام و پس از حادثه ( 1)

         گام 7: زندگی پس از حادثه ( بازیافت / بازسازی ) و مشکلات آن( 1)

         گام 8:  تدابیر در مورد کاهش خطرات و آمادگی (2)

لینک نقشه بحرانهای جهانی

http://www.moleskinerie.com/2007/03/the_world_disas.html

بیوگرافی نویسنده یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
سرمایه اجتماعی و بهره وری نیروی کار یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
افزایش تراکم شهر و توسعه پایدار در ایران یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
دو مقاله در رابطه با مدیریت شهری یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
آلودگی های زیست محیطی یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
سیر مدیریت شهری در ایران یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
رویكرد اجتماعی و فرهنگی به مدیریت شهری یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
استراتژی توسعه شهری (CDS) چیست؟ یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
بافت های فرسوده ، قوت ها و فرصت ها یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
بافت های فرسوده یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
مدیریت بحران سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
مسئولیت ها و آموزش سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
مفاهیم مدیریت بحران سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
نظریه تعادل در مدیریت بحران سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
مدیریت چیست؟ سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
مدیریت بحران سازمانی 1 سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
مدیریت بحران 2 سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
ضرورت و مدلهای مدیریت بحران سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
پروژه جهانی نقشه امنیت در حوادث طبیعی سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
یادگیری در مورد حوادث طبیعی سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
لیست آخرین پستها