تبلیغات
مدیریت امداد - مدیریت چیست؟

مدیریت چیست؟

 

مدیریت چیست ؟


صاحب نظری ، مدیریت را هنر انجام امور به وسیله دیگران توصیف كرده و بر نقش دیگران و قبول هدف از سوی آنان تأكید ورزیده است.

گروهی دیگر مدیریت را در قالب انجام وظایفی چون برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و بیان نموده اند بعضی هم مدیریت را اینگونه تعریف كرده اند كه : مدیریت را می توان علم و هنر متشكل و هماهنگ كردن ، رهبری و كنترل فعالیت های دسته جمعی ، برای نیل به هدفهای مطلوب با حداكثر كارآیی تعریف كرد .

عده ای هم مدیریت را اینگونه تعریف كرده اند : مدیریت عبارتند از حداكثر استفاده مطلوب از منابع موجود (نیروی انسانی امكانات مالی و امكانات فیزیكی) از طریق اعمال اصول یا نظام مدیریت ( برنامه ریزی سازماندهی هدایت و رهبری نظارت و كنترل و هماهنگی ) برای رسیدن به هدفی خاص.


برای خواندن ادامه ی مقاله روی ادامه ی مطلب كلیك كنید...

مدیریت چیست ؟

صاحب نظری ، مدیریت را هنر انجام امور به وسیله دیگران توصیف كرده و بر نقش دیگران و قبول هدف از سوی آنان تأكید ورزیده است.

گروهی دیگر مدیریت را در قالب انجام وظایفی چون برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و بیان نموده اند بعضی هم مدیریت را اینگونه تعریف كرده اند كه : مدیریت را می توان علم و هنر متشكل و هماهنگ كردن ، رهبری و كنترل فعالیت های دسته جمعی ، برای نیل به هدفهای مطلوب با حداكثر كارآیی تعریف كرد .

عده ای هم مدیریت را اینگونه تعریف كرده اند : مدیریت عبارتند از حداكثر استفاده مطلوب از منابع موجود (نیروی انسانی امكانات مالی و امكانات فیزیكی) از طریق اعمال اصول یا نظام مدیریت ( برنامه ریزی سازماندهی هدایت و رهبری نظارت و كنترل و هماهنگی ) برای رسیدن به هدفی خاص.

 بحران چیست ؟

بحران در حقیقت یك فشار زایی روانی اجتماعی بزرگ و ویژه است كه باعث در هم شكسته شدن انگاره های متعارف زندگی و واكنش های اجتماعی می شود و با آسیب های جانی و مالی ، تهدیدها ، خطرها و نیازهای تازه ای كه به وجود می آورد .

 در نتیجه می توان بحران را اینگونه تعریف كرد :

ـ حادثه ای كه به طور طبیعی و یا توسط بشر به طور ناگهانی و یا به صورت فزاینده به وجود می آید و سختی و به مشقتی به جامعه انسانی به گونه ای تحمیل نماید كه جهت بر طرف كردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق العاده باشد.

آثار و خصوصیات بحران

به طور كلی اثرات و خصوصیات بحران را می توان در سه بخش زیر طبقه بندی نمود:

الف سطح جهانی؛

ب سطح ملی؛

الف ) حوادث طبیعی

 ب ) حوادث غیر طبیعی

    ( ساخته دست بشر )

 

 

 

1 – ناگهانی : مثل سیل – زلزله – طوفان – آتشفشان – رانش  زمین

 2 – درازمدت : مثل اپیدمی – خشكسالی - قحطی

 

ویژگی های بحران :

1- بحران عموماً غیر قابل پیش بینی است ( یعنی نمی توان پیش بینی كرد كه كی و در كجا اتفاق می افتد)

2- بحران ها آثار مخربی دارند و مردمی كه تا قبل از بحران نیازمند كمك نبودند به محض وقوع بحران نیازمند كمك می شوند .

3- ماهیت و آثاری طولانی و استهلاكی دارند .

4- در وضعیت بحرانی معمولاً تصمیم گیری تحت شرایط وخیم و در زمان محدود و اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیرندگان ناقص است .

5- زمان موجود برای پاسخ دهی پیش از انتقال تصمیم را محدود كرده و اعضای واحد تصمیم گیری را به تعجب و حیرت وا می دارد .

6-محدودیت و فشردگی زمان ، غافلگیری ، استرس و مخدوش شدن اطلاعات .

 مدیریت بحران

- فرآیند پیش بینی و پیشگیری از وقوع بحران برخورد و مداخله در بحران و سالم سازی بعد از وقوع بحران را مدیریت بحران گویند .

- علمی كاربردی است كه به وسیله مشاهده سیستماتیك بحرانها و تجزیه و تحلیل آنها در جستجوی یافتن ابزاری است كه بوسیله آنها بتوان از بروز بحران ها ، پیشگیری نمود و یا در صورت بروز آن در خصوص كاهش اثرات آن آمادگی لازم امداد رسانی سریع و بهبودی اوضاع اقدام نمود .

امروزه عمده ترین نقاط ضعف مدیریت بحران عدم هماهنگی و همكاری سازمانها ، كمبود ضوابط و مقررات جامع و مانع و پراكندگی و نا كافی بودن قوانین و مقررات موجود ، محدودیت منابع مالی است، اما خوشبختانه نقاط قوت بسیاری نیز وجود دارد كه خود شامل تجارب مفید در مدیریت ها بحران و روحیه تعاون و نوعدوستی در جامعه و مشاركت خوب و ارزشمند مردم و سازمانهای NGO همچون جمعیت هلال احمر است كه می توان با مرتفع نمودن نقاط ضعف و توجه بیشتر به نقاط قوت راه را برای عملكرد هر چه بهتر و قویتر در امر مدیریت بحران هموار نمود . باید تهدیدها و فرصت ها را به خوبی شناخت و خود را برای مقابله با تهدیدها و استفاده از فرصتها آماده ساخت .

تهدیدها

تهدیدها عبارتند از : كاهش انگیزه و علاقه نیروهای داوطلب و مردمی در همكاری لازم وارد به خدمات ، ادامه یافتن مشكلات هایی و كمبودها در زمینه امكانات و تجهیزات تأخیر در روند افزایش عمومی جامعه .

فرصت ها

فرصت ها عبارتند از : روند رو به توسعه اطلاعات رسانی و فن آوری ارتباط مانند اینترنت و سیستمهای ماهواره ای، تكنولوژی جهانی در حیطه تجهیزات امداد، افزایش باور عمومی در خصوص آسیب پذیری و خطر خیزی كشور و جریان جهانی موجود كه مایه افزایش باور عمومی در خصوص آسیب پذیری و خطر خیزی كشور و جریان جهانی موجود كه مایه افزایش توجه و اعتماد مردم به سازمانهای NGO گردیده است . در حقیقت مدیر بحران یك هماهنگ كننده بین ارگانهای سرویس دهنده و تعیین كننده خط مشی فعالیت ها است و باید حداقل در سازمان خود آمادگی لازم را بوجود بیاورد ، سیستمهای اداری را بهبود بخشد و با تاكتیك مدیریتی ، كارآیی و اثر بخشی افراد را بیشتر و به عوامل اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی بحران توجه كند . مدیر بحران باید تفویض اختیارات را در نظر بگیرد یعنی سطح اختیار هر شخصی را با توجه به نیازهایش مشخص كند تا از تداخل اختیارات جلوگیری كند در مدیریت بحران معمولاً چندین سازمان مختلف درگیر انجام وظایفی می شوند كه باید با هماهنگی كامل نسبت به پیشگیری از بحران كاهش اثرات آن و آمادگی لازم اقدام نمایند و همچنین سازمانهای مربوط باید بنحو مطلوبی نسبت به انجام تمهیدات لازم و ضروری و همچنین بهبود امور و اوضاع بعد از بروز بحران اقدام بعمل آورند .

 مدیر بحران كیست ؟

كسی كه تهدید كننده ها را بشناسد و از فرصتها خوب استفاده كند .

در فرهنگ ما ضرب المثلی است كه می گوید « علاج واقعه قبل از وقوع باید كرد » متاسفانه در كشور ما زنگ خطرها نادیده و نا شنیده گرفته می شوند و بعد از وقوع بحران تازه به فكر می افتیم و راه حلی جستجو می نمائیم . متاسفانه مدیر بحران یا علائم را نمی شناسد و یا به اهمیت این علائم واقف نیست .

مدیر بحران باید به دنبال راه كارهایی جهت كاستن ابعاد بحران باشد . به عبارت دیگر آثار هر عامل را با پارامترهای دیگر سنجید و پس از تحلیل نسبت به رفع آن بكوشد مدیر بحران باید تفكر استراتژیك را یاد بگیرد یعنی بتواند به آشفتگی ذهنی خویش در كوتاهترین مدت نظم بخشد این امر امكان ندارد مگر با حضور مداوم در بحران ها نهایت پایداری مدیریت این سازمان را می طلبد .

 خصوصیات فرآیند تصمیم گیری را به شرح زیر می توان بیان كرد :

1-       پرهیز از جزئی نگری

2-       انجام به موقع و درست كار

3-       نظر خواهی برای انتخاب راه حل

4-       انتخاب بهترین راه حل و تصویب و اجرای به موقع آن

5- اتخاذ تصمیمات مؤثر بر اساس اطلاعات صحیح در جهت كاهش خسارات و كنترل سریع بحران

  وظایف و ویژگیهای مدیر بحران :

1- آمادگی كامل برای هر گونه پیشامد .

2- پی ریزی دفاتر مطالعاتی ملی، منطقه ای و هماهنگ سازی آنها به نحوی كه از دوباره كاری پرهیز شود.

3- تهیه بانك اطلاعاتی روز آمد برای استفاده هر چه بهتر آن .

4- استفاده از سیستم هشدار دهنده خطر گرچه هزینه بالایی را می طلبد .

5- تفكیك وظایف واحدهای امداد رسانی و انجام رزمایش های عملیاتی سالانه .

6- ایمن سازی شبكه ها و شریانهای حیاتی كه شامل آب ، برق، سوخت ، ارتباطات جاده ای مخابراتی برج كنترل فرودگاهها و سدها و به دلیل اینكه شرایط منطقه پس از بحران نابسامان است در كوتاهترین زمان نمی توان به ترمیم این شبكه پرداخت . زیرا این كار خود خسارات زیادی را به بار می آورد و از سرعت عمل امداد می كاهد .

7- تقویت بیمه در مناطق حادثه خیز حتی به صورت اجباری می توان ابعاد بحران را كاهش دهد ، چرا كه با توجه به ابعاد حادثه ، پرداخت خسارت خود عامل بزرگی در رفع بحران است .

8- آگاهی افكار عمومی یكی دیگر از وظایف مدیر بحران است تا وقتی مردم قدم در این راه نگذارند تلاش دولتها بی فایده است .

9- شناسایی انواع بحرانها ،ارزیابی ریسك و الویت بندی آنها .

10- تعیین ارتباطات بحرانی .

11- تعیین راهبردهای برخورد با رسانه ها .

12- تشكیل گروه مدیریت بحران و تهیه برنامه مدیریت بحران .

13- پیش بینی و پیشگیری از وقوع بحران .

14- تعیین روشهای مداخله در بحران .

15- تعیین روشهای سالم سازی .

16- برنامه ریزی ، سازماندهی و كوشش در جهت استفاده بهینه از منابع .
بیوگرافی نویسنده یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
سرمایه اجتماعی و بهره وری نیروی کار یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
افزایش تراکم شهر و توسعه پایدار در ایران یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
دو مقاله در رابطه با مدیریت شهری یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
آلودگی های زیست محیطی یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
سیر مدیریت شهری در ایران یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
رویكرد اجتماعی و فرهنگی به مدیریت شهری یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
استراتژی توسعه شهری (CDS) چیست؟ یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
بافت های فرسوده ، قوت ها و فرصت ها یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
بافت های فرسوده یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
مدیریت بحران سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
مسئولیت ها و آموزش سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
مفاهیم مدیریت بحران سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
نظریه تعادل در مدیریت بحران سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
مدیریت چیست؟ سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
مدیریت بحران سازمانی 1 سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
مدیریت بحران 2 سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
ضرورت و مدلهای مدیریت بحران سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
پروژه جهانی نقشه امنیت در حوادث طبیعی سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
یادگیری در مورد حوادث طبیعی سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
لیست آخرین پستها